Nödinge centrum

Ort: Ale År: 2014 Beställare: Ale kommun

torg_vy
utvecklingsstarategi-2
torg_flygbild-2
parkvy
kvarter-2
utvecklingsstarategi
cykelstad
gronstruktur
skolstraket-1

Bakgrund

På uppdrag av Ale Kommun har möjligheterna för Nödinges framtida utveckling undersökts. Flera nya pendelstationer för Ale närmare Göteborg och man räknar med en stor befolkningsökning i kommunens tätorter.

Mycket fokus lades på social och ekologisk hållbarhet i förhållande till Nödinges roll i regionen och i relation till Göteborg. Målbilden var ”Attraktiv småstad”. Arbetet har syftat till att formulera principer för vad denna målbild innefattar samt undersöka vilka olika strategier som lämpar sig för arbetet.

För att stärka Nödinges identitet vill vi i utvecklingsarbetet värna om och lyfta fram befintliga kvaliteter i området. Närheten till naturen är en stor dragningskraft när människor väljer att bosätta sig i här. Hållsdammsbäcken med sin biologiska mångfald, närheten till Göta Älv och vackra skogsområden. Att tillgängliggöra naturen som en självklar del i stadsbilden tror vi kan vara ett sätt att skapa en attraktiv stad som människor vill flytta till och bo kvar i.

Efter utbyggnaden av E 45 och den nya pendelstationen beräknas Nödinge mångdubbla sin befolkning. Stora krav kommer att ställas på trafikapparaten som redan är hårt ansträngd. ”Cykelstaden Nödinge” ska vara en plats där det är smidigt att pendla och smidigt att göra alla sina ärenden – utan bil. Till exempel ska cykelstråk prioriteras i planeringen och väderskyddade cykelparkeringar ska finnas nära viktiga målpunkter.